LLICÈNCIA URBANÍSTICA. Construccions en sòl no urbanitzable i/o urbanitzable no delimitat

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:00

Llicència urbanística que cal tramitar en cas de voler aixecar construccions en sòl no urbanitzable i/o en terrenys urbanitzables no delimitats, inclosos els hivernacles sense o amb un mur perimetral inferior a un metre.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Construcció i instal·lació de nova planta, intervencions en edificis existents, demolicions, que no requereixin projecte arquitectònic: 175 €;

Primera utilització i ocupació dels edificis i construccions: 90,50 €;

Canvi d'ús: 1.472,30 €; Construcció de mu

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Servei responsable:
Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Observacions:

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud per construccions en sòl no urbanitzable i/o urbanitzable no delimitat

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Guia de documentació a aportar

  La guia de la documentació a aportar que es descriu és de caràcter informatiu, sense perjudici que fos necessari aportar altra documentació complementària no especificada i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista de la proposta presentada i la revisió municipal.

  Aquest tràmit correspon a les actuacions en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat que segona els article 187 i 187bis del test refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost requereixen llicència d’obres.

  Per aquest tipus de tràmit caldrà especificar en la sol·licitud el tipus d’actuació assimilable a la de Sòl Urbà, aplicable segons tipologia d’obra.

  La documentació que caldrà aportar serà la especificada en la classificació anterior i també les que resulti dels articles que es relacionen segons l’actuació concreta de què es tracti:
  -Articles 47 a 51 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
  -Articles 46 a 55 Decret 305/2006, del 18 de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
  -Articles 46 a 64 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 08:41