Llicència urbanística. Moviments de terres

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:00

Llicència urbanística per demanar autorització per l'execució d'obres de moviment de terres i explanacions en terrenys privats

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Entre un mínim de 353,70€ i un màxim de 2.500€.

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Cal aportar:

 • Sol·licitud genèrica / formulari específic
 • Autorització d’atorgament de representació

  (obligatori en cas que s’actuï a través d’un representat. Acreditar per qualsevol mitjà en dret)

 • Assumeixos del director de l’obra i coordinador de seguretat i salut
 • Certificat d’habilitació col·legial (en cas de no visar el projecte ni assumeix)
 • Fotografies de l’estat actual de l’edificació i/o de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització del seu estat inicial
 • Designar empresa constructora amb el seu assumeix d’obra i declaració d’estar al corrent de pagament de tributs
 • Full d’acceptació de residus i justificació del pagament en abocador autoritzat
 • Autoritzacions dels organismes competents en matèria de domini públic afectats per l’actuació
 • Projecte tècnic (bàsic o bàsic-executiu)

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:11