OBRES MENORS. Comunicació prèvia urbanística de nova edificació de poca entitat constructiva i senzillesa tècnica sense caràcter residencial ni públic i d'una sola planta

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:00

Comunicació prèvia urbanística d'obra menor sense autorització prèvia per demanar modificacions de distribució interior que alterin el conjunt de la distribució o afectin a una superfície superior a 50 m². Aquest tràmit s'aplica a qualsevol modificació d'envans.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

175 €

Termini de resposta:

Les obres poden iniciar-se a partir de la presentació del tràmit de comunicació prèvia urbanística, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Art. 187 Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Observacions:

Existeixen moltes especificitats d'aquest tràmit, per conèixer totes aquestes tipologies es pot consultar la guia de tràmits d'obres privades.
 

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de comunicació prèvia urbanística d'obra menor de nova edificació de poca entitat constructiva i senzillesa tècnica sense caràcter residencial ni públic i d'una sola planta

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Autorització d’atorgament de representació

  (obligatori en cas que s’actuï a través d’un representat. Acreditar per qualsevol mitjà en dret)

 • Questionari estadístic d’edificació
 • Assumeixos del director de l’obra, coordinador de seguretat i salut, programa de control de qualitat
 • Fotografies de l’estat actual de l’edificació i/o de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització del seu estat inicial
 • Designar empresa constructora amb el seu assumeix d’obra i declaració d’estar al corrent de pagament de tributs
 • Full d’acceptació de residus i justificació del pagament en abocador autoritzat
 • Autoritzacions dels organismes competents en matèria de domini públic afectats per l’actuació
 • Projecte tècnic (bàsic o bàsic-executiu), en format digital PDF i signat per tècnic competent

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 14:24