OBRES MENORS. Comunicació prèvia urbanística per instal·lacions de plaques solars

Dijous, 2 de desembre de 2021 a les 00:00

Aquest tràmit s'ha de realitzar en cas de voler instal·lar plaques fotovoltaiques en habitatges i/o edificis d'altres usos en sòl urbà.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

175 € (veure bonificacions).

Termini de resposta:

Les obres poden iniciar-se a partir de la presentació del tràmit de comunicació prèvia urbanística, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

 • La comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, des del dia de la presentació, i faculta l’administració pública corresponent per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen (art. 36 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya) 
 • Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada sota la pròpia responsabilitat i la dels tècnics intervinents per executar l’acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits municipals en la web i instàncies municipals.  
 • En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei d’urbanisme i el planejament urbanístic aplicable que la persona interessada declara haver consultat i coneix.  
 • L'obligatorietat d'obtenció prèvia de llicència urbanística afecta també als actes o activitats subjectes a d'altres autoritzacions administratives. En conseqüència, l’obtenció d’altres títols autoritzatoris no exclourà en cap cas la necessària obtenció de la llicència urbanística, sense la qual no es podrà iniciar l'activitat de que es tracti.

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Ordenança municipal del paisatge reguladora de les obligacions dels propietaris d’edificis i terrenys.
Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.
Reglament municipal regulador de la recollida dels residus sòlids urbans. 

Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Art. 187
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'obres privades.

Observacions:

Existeixen bonificacions per aquest tràmit. Més informació a Bonificacions fiscals.

Cal aportar:

En el moment de fer la sol·licitud, cal aportar la següent documentació, que és del tot necessària i imprescindible per iniciar el tràmit. En cas de manca d’algun document, l’Ajuntament pot requerir la millora i esmena de la documentació aportada abans de l’inici de la revisió tècnica municipal, amb la conseqüent aturada de la tramitació. 

 • Formulari de sol·licitud d'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
 • Autorització d’atorgament de representació (obligatori en cas que s’actuï a través d’un representat. Acreditar per qualsevol mitjà en dret).
 • Assumeix del director de l’obra signat.
 • Coordinador de seguretat i salut signat.
 • Programa de control de qualitat signat, si s’escau. 
 • Designar empresa constructora amb el seu assumeix d’obra i declaració d’estar al corrent de pagament de tributs.
 • Full d’acceptació de residus i justificació del pagament en abocador autoritzat. Model normalitzat ACR. Totes les valoracions dels documents de residus han de ser les mateixes en tots els documents. 
 • Projecte tècnic (bàsic o bàsic-executiu) en format digital PDF i signat per tècnic competent, d’acord les competències i especialitats específiques reconegudes a cada titulació i/o la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació d’edificació (LOE) i/o d’acord amb l’article 33 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU).
  • Si el projecte no es visa, és necessari aportar un certificat col·legial d’habilitació amb data actualitzada. 

Aquesta documentació s'ha de presentar sense perjudici que fos necessari aportar altres documents complementaris no especificats anteriorment i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista del projecte presentat i la revisió tècnica municipal. 

 

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 05.05.2022 | 10:51