Normativa bàsica


Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens públics, aprovat per Decret 179/1995, de 13-6 (ROAS)

Podeu accedir a aquest document fent clic aquí

Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14-11

Podeu accedir a aquest document fent clic aquí .

Darrera actualització: 28.09.2020 | 09:28
Darrera actualització: 28.09.2020 | 09:28