Ajuts als joves per al pagament del lloguer

Dilluns, 9 de març de 2020 a les 11:30

Fins al 31 de desembre de 2020

Objectiu

Ajuts econòmics per facilitar l'accés a un habitatge, en règim de lloguer, als joves entre 18 i 35 anys, a través d'una prestació social per al pagament parcial del lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual per afavorir, d'aquesta manera, la seva emancipació.

Import dels ajuts

Es concedirà un ajut de 200 euros mensuals durant 24 mesos com a màxim amb la finalitat de facilitar el pagament de la renda del lloguer de l'habitatge habitual. 

Import màxim destinat a aquests ajuts al 2020: 11.000 euros

Qui pot demanar aquests ajuts?

Cal reunir els requisits següents:

 • Tenir una edat compresa entre els 18 i el 35 anys 
 • Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge en què resideixi amb caràcter habitual i permanent
 • Comptar amb una font d'ingressos derivada d'un salari, treball per compte propi o pensió que pugui garantir fer front al lloguer
 • Estar empadronat a l'habitatge subjecte de la subvenció, en el moment de fer la sol·licitud.
 • Les persones sol·licitants no han de ser propietàries o arrendadores d'un habitatge ni han d'haver alienat per títol onerós un habitatge en el període d'un any anterior a la presentació de la sol·licitud amb l'excepció que aquest habitatge estigui adscrit a una activitat professional o empresarial o que no en disposin de l'ús ni del guadi del mateix.
 • No tenir deutes amb l'Ajuntament de Castellbisbal
 • L'ocupació màxima de l'habitatge de lloguer no serà superior a quatre persones.
 • No haver estat beneficiari de la prestació social d'aquest programa o no haver esgotat la durada total de la prestació social.
 • El sol·licitant (incloent les persones que comparteixen l'habitatge) no poden superar els ingressos establerts en les bases reguladores d'aquests ajuts.
 • S'hauran d'acreditar els ingressos de les persones que convisquin en l'habitatge.
 • La persona titular del contracte o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot tenir relació de parentiu amb l'arrendador de l'habitatge.
 • El sol·licitant de la prestació social haurà de pagar el lloguer de l'habitatge per transferència domiciliària o rebut domiciliat.
 • Només es pot demanar una sol·licitud per persona que formi part de la unitat de convivència i habitatge en cada convocatòria.

Requisits de l'habitatge

 • La renda de l'habitatge no pot superar l'import de 900 euros (amb totes les despeses incloses).
 • L'habitatge ha de tenir una superfície útil màxima de 90 m²
 • L'habitatge haurà de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent

Presentació de sol·licituds

Més informació

Darrera actualització: 02.11.2020 | 13:58