Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 13:45

Convocatòria oberta

Què és?

És la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica.

Qui la pots sol·licitar?

En pot ser beneficiari qualsevol persona que, durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Des de el mes d’abril de 2020, el llindar d’ingressos se situa en 664€ al mes en dotze pagues. La Renda garantida de ciutadania (RGC) la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

Com es pot sol·licitar?

1. Consulta l'Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o truca al 900 400 012 (trucada gratuïta).
T'informaran dels requisits per accedir a la prestació i et donaran cita prèvia.

2. Cita prèvia
El dia de la cita cal que et presentis a l’oficina corresponent amb la documentació acreditativa de la teva situació.

3. Sol·licitud
En cas de complir tots els requisits i presentar la documentació acreditativa, s'iniciaran els tràmits d'atorgament de l'RGC.

Més informació

Feu clic aquí

 

Darrera actualització: 17.09.2020 | 12:43