Arxiu Municipal

Missió, visió i valors del Servei d’Arxiu i Gestió documental

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament de Castellbisbal té com a missió ser el servei públic especialitzat en la gestió, tractament, i en la custòdia i divulgació dels documents públics, i dels privats dels quals en té responsabilitat.

Gestiona l'Arxiu Municipal de Castellbisbal (AMCAS) i participa, promou millores, i gestiona les eines i polítiques del Sistema de Gestió Documental corporativa de l’Ajuntament, i el desenvolupament de l'Administració electrònica.

Les diverses actuacions que es duen a terme tenen per objectiu que els documents públics i els  que testimonien la nostra història, l’evolució històrica i social del poble es conservin de forma adequada per a les generacions futures i siguin accessibles per a qualsevol persona interessada o investigador.

La nostra visió és ésser un servei públic modern orientat als usuaris i adaptat en tot moment als canvis socials, tecnològics i de la pràctica arxivística, oferint als nostres clients serveis de la màxima qualitat i rigor en tot moment. Volem ser referents per la qualitat dels nostres serveis i per la pràctica professional rigorosa en la gestió de l'Arxiu Municipal i gestió documental corporativa.

Per aconseguir la nostra visió, treballem dia a dia amb els valors següents, el nostre ADN:

  • Ser eficients, donant respostes resolutives en el menor temps possible als usuaris.
  • Treballar amb honestedat, integritat i transparència en la gestió i l’administració.
  • Treballar amb orientació al usuari, establint aptituds d’empatia i assertivitat.
  • Treballar amb un enfocament a la millora continuada i a la qualitat.