Consum

1. Què és l’OMIC?

L’oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei de la regidoria de consum de l’Ajuntament de Castellbisbal per ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum

Una OMIC és un servei municipal, d’atenció directa i gratuïta, a través del qual els ciutadans de Castellbisbal, o els que hagin mantingut una relació de comerç al municipi, poden sol•licitar informació sobre la problemàtica que com a consumidors, pugui afectar-los.
.
Definició de consumidor: són consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o residència que, com a destinataris finals, fan l"adquisició, fan ús o gaudeixen, dins el territori de Catalunya, de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col•lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració pública.

2. Objectius

Informar i orientar sobre temes relacionats amb el consumSensibilitzar a la població dels seus drets i deures com a consumidorsassessorar en les reclamacions presentades en matèria de consum i orientar cap a diferents vies de resoluciómediar entre comerciants i consumidors per arribar a acords extrajudicials tramitar les reclamacions administratives en temes de consum, quan no és possible la mediació o aquesta no és satisfactòria

3. Els serveis que ofereix la OMIC són:

Atenció personalitzada

Informació al ciutadà sobre els seus drets i deures com a consumidor o com a empresariInformació general sobre temes relacionats amb el consum

Tramitació de denúncies

Quan el consumidor es considera perjudicat o víctima d’un frau o engany. El que es pretén és donar a conèixer uns fets i així evitar un perjudici general en matèria de consumL’OMIC ofereix la possibilitat de tramitar les denúncies a l’organisme administratiu públic corresponent, per a què aquest intervingui i sancioni els fets que puguin constituir infraccions en matèria de disciplina de mercats o de protecció del consumidor

Tramitació de queixes i reclamacions

Estudi de les queixes i reclamacions de les persones consumidores domiciliades en llur demarcació territorial o les referents a establiments radicats en llur àmbit territorial.L’OMIC tracta de donar satisfacció a la problemàtica mitjançant la mediació o conciliació de les parts en determinats casos, sempre que no s’hagi produït intoxicació, lesió o mort ni hi hagi indicis racionals de delicte.S’ofereix un sistema voluntari en què les dues parts, el consumidor que reclama i el comerciant o prestador del servei reclamat, han d’arribar a un acord com a via per resoldre la reclamació plantejada.Recordem els passos a seguir per presentar una queixa o reclamació

La persona consumidora ha de reclamar:

Demanant un full oficial de reclamació / denúncia en el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita. Un cop emplenades les dades, cal que s’adjuntin tots els documents rellevants relacionats amb la denúncia o reclamació efectuada (factures, tiquets, pressupostos, contractes, etc..), i també les proves que es puguin aportar (informes pericials, fotos, publicitat,...)Si es tracta d’un servei bàsic, trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client.

En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador (p.ex: un número de referència de la reclamació), de la presentació de qualssevol mena de queixa o reclamació que afecti al funcionament normal de les relacions de consum.

El més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’1 MES des que s’ha presentat la queixa o reclamació, l’establiment o empresa ha de donar resposta al seu client.

Si no rep una resposta satisfactòria en el termini d’1 MES, la persona consumidora pot presentar una reclamació / denúncia a

- l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del seu municipi (OMIC)

Recordar que cal demanar hora de visita a la OAC de CAN MARGARIT (93.772.00.55), en horari de dilluns a divendres de 8.15 a 13.45h i dimarts, dimecres i dijous de 16.15h a 18.45h), i en qualsevol horari, a la pàgina web municipal www.castellbisbal.cat , mitjançant el document full de reclamacions sobre consumTambé podeu fer arribar la vostra reclamació, degudament signada a l’adreça de correu electrònic salutpublicaiconsum@castellbisbal.cat(en aquest cas, cal que el document estigui escanejat i s’adjuntin tots els documents que indiqueu en el full de reclamacions)

-les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no tenen accés a cap OMIC.

Per correu postal o personalmentO bé a través de la web www.consum.cat , emplenant el formulariRecordeu que heu de deixar molt clara la data en què es va presentar la reclamació a l'empresa corresponent i la resposta que us varen donar.

- a la pàgina de l' Agència Catalana del Consum

Darrera actualització: 14.04.2022 | 13:55