Gestió del Centre de dia per la gent gran "El Serral"

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

 

2017-2019

Descripció del contracte: la contractació de la concessió del servei públic d’atenció a la gent gran en el centre de dia “El Serral” i altres serveis

Adjudicatari: CLECE, SA (CIF A-80.364.243)

Import màxim del contracte: 545.898,40 euros (exempt d’IVA)

Vigència: dos anys. El contracte podrà ser prorrogat, previ acord exprés d'ambdues parts, per anualitats naturals, fins a un màxim de dues pròrrogues d'un any cadascuna, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 24 de maig de 2017

 

2015-2017

Descripció del contracte: servei de gestió del Centre de dia per la gent gran “El Serral” i altres serveis complementaris

Contractista: MAP, Assessorament i Serveis, SL 

Import del contracte: 467.829,56 euros, IVA inclòs. S'aprova una modificació de contracte que suposa un increment del mateix en 18.290,53 € (detallat a continuació)

Data adjudicació: 06.03.2015

Data finalització del contracte: 31 de març de 2017

Possibilitat de pròrroga: prorrogable 2 anys més 

Prorrogat en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017


Possibilitat de modificació:

Modificat en la Junta de Govern Local del 22 de juny de 2016 per incloure-hi en el seu objecte contractual amb efectes des del primer de gener d’enguany els serveis complementaris següents:

  • Transport adaptat per a persones amb greus dificultats de mobilitat amb una dedicació suplementària d’una hora i mitja diària (1:30 h/dia) tant del xofer com de l’acompanyant per un cost mensual de 528,29 €/mes (IVA exclòs)
  • Consergeria i atenció telefònica dels serveis de podologia i fisioteràpia amb una dedicació suplementària de tres hores i mitja diàries (3:30 h/dia) per un cost mensual de 644,18 €/mes (IVA exclòs).

 

La modificació suposa un increment de 18.290,53 € des de 1.01.2016 fins a finalitzar el contracte el 31.03.2017.

 

Tipus de contracte: obert

Darrera actualització: 05.06.2017 | 12:17