Illa Esportiva. Servei de Jardineria

Anys: 2017, 2016, 2015

 

2016/2017

Descripció del contracte: contractació dels serveis de jardineria del complex esportiu municipal de l'IIlla Esportiva

Empresa adjudicatària: Parcs i Jardins de Catalunya, SL

Import del contracte: 53.458,22 euros (IVA inclòs). 44.180, 35 euros (IVA exclòs)

Vigència del contracte: dos anys (2016-2017)

Compromisos: ressembrat de gespa del sector de piscina d’estiu i compromís d’afegir sauló zona del parc infantil.

Possibilitat de pròrroga: prorrogable com a màxim dos anys més. 

Possibilitat de modificació:

Tipus de contracte: procediment obert

 

Aprovat a la Junta de Govern Local del 27 de gener de 2016

Més informació: Perfil del contractant

 

 

2015

Descripció del contracte: servei de jardineria de l'Illa Esportiva

Contractista: Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL 

Import del contracte: 27.407,80 €, IVA inclòs

Vigència del contracte: de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015

Possibilitat de pròrroga: no es pot tornar a prorrogar 

Possibilitat de modificació del contracte:

Tipus de contracte: obert multicriteri

 

Darrera actualització: 01.08.2018 | 09:11