Ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa

Anys: 2017, 2015

 

2017

Descripció del contracte: obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa i connexió a l’arqueta CC.1 del sistema metropolità de sanejament en el TRAM II

Adjudicatari: HPSA Construcciones y Servicios Medioambientales, SA

Import: 238.605,41 € (IVA inclòs)

Tipus de procediment: procediment obert amb mesures d'eficiència no sotmès a regularització harmonitzada

Aprovat en la Junta de Govern Local del 5 d'abril de 2017

Veure les actes de les meses de contractació

Més informació, al perfil del contractant, fent clic aquí.

 

Descripció del contracte: servei de direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de les obres

Adjudicatari: PAYMACOTAS ENGINEERING, S.A., amb CIF núm. A62071113

Import: 26.457,38 euros

Veure les actes de les meses de contractació

Aprovat en la Junta de Govern Local del 10 de maig de 2017

 

2015

Descripció del contracte: obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa, de Castellbisbal, i connexió a l'arqueta CC.1 del sistema metropolità de sanejament en el tram 1

Contractista: Bigas Grup, SL 

Import total del contracte: 179.949,26 euros, IVA inclòs

Termini d'execució de les obres: 02.08.2015 (5 mesos des de l'acta de comprovació del replanteig de les obres signada el 02.03.2015)

Tipus de contracte: negociat amb publicitat

Darrera actualització: 17.05.2017 | 15:40