Gestió del Casal d'Estiu

Anys: 2017, 2016, 2015

 

2016

Descripció del contracte: servei de gestió del Casal d'Estiu

Contractista: Anncon Lleure i Oci, SL

Import del contracte: l'Ajuntament pagarà els imports següents.

  • Casal d'estiu: 44,03 euros per usuari/setmana 
  • Acollida: 10,91 euros per usuari/setmana
  • Menjador: 26,21 euros per ususari/setmana
 

Durada del contracte: del 27 de juny fins al 29 de juliol de 2016, sens perjudici del període previ de matrícula.

Possibiltat de pròrroga: sí. La clàusula 1.6 del corresponent Plec de particulars preveia que el contracte es podia prorrogar la durada de forma expressa i de mutu acord fins a un màxim d’un any.

  • En la Junta de Govern Local de l'1 de març de 2017, s'acorda la pròrroga del contracte de gestió del servei públic del Casal d'Estiu 2016 amb l’empresa Anncon Lleure i Oci SL (CIF B17767583) per un període de cinc setmanes a partir del 26.06.2017 pels preus unitaris que s’indiquen en el contracte i en les mateixes condicions que en el seu dia van ser objecte d’adjudicació.
 
 

Adjudicat a la Junta de Govern Local de l'1 de juny de 2016

 

2015

 

Descripció del contracte: servei de gestió del Casal d'Estiu 

Contractista: Educació i temps lliure ziga-zaga, SL

Import del contracte: Import màxim de 72.732,55 € (IVA inclòs). L'import final dependrà del nombre real d'inscripcions. 

El preu d’adjudicació restarà desglossat de la següent manera:

    • Import màxim per al servei de Casal d'estiu: 59.400 €
    • Import màxim per al servei de menjador: 10.349,05 € 

Possibilitat de pròrroga: aprovada primera i última prorroga per la Junta de Govern Local del dia 30.04.15

Vigència del contracte:

  • Contracte inicial: del 25 de juny de 2014 al 31 de juliol de 2014
  • Primera i última pròrroga: fins al 31.07.2015

Tipus de contracte: obert multicriteri

Darrera actualització: 03.12.2019 | 17:56