Ascensors dels edificis municipals

Anys: 2016-2018

 

2016

Descripció del contracte: confecció del projecte, direcció d’obres i execució de les obres pel canvi de l'ascensor de l'edifici de l'Ajuntament de Castellbisbal

Adjudicatari: Orona SCoop, amb CIF F-20025318

Import del contracte:32.549 euros (IVA inclòs)

Tipus de contracte: contracte menor

Adjudicació: Junta de Govern Local del 30 de novembre de 2016

Possibilitat de modificació:

Modificat per acord de la Junta de Govern Local del 5 d'abril de 2017, en el sentit de donar de baixa l’ascensor de l’edifici consistorial (avinguda Pau Casals, 9) de l’objecte del contracte de manteniment, amb una reducció del preu del contracte, per període corresponent, de 3.252,48 €, IVA inclòs. La modificació té efectes a partir del dia 1 d’abril de 2017 i fins el 31.03.2018.

 

2016-2018

Descripció del contracte: servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors dels edificis públics el manteniment els quals correspon a l’Ajuntament de Castellbisbal

Contractista: KONE Elevadores, SA

Vigència del contracte: 2 anys

Tipus de contractació: obert no sotmès a regularització harmonitzada

Adjudicat en la Junta de Govern Local de l'1 de juny de 2016

 

 

2016. FINS AL 30.04.2016

Descripció del contracte: servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals 

Contractista: ORONA,S.COOP

Data de finalització del contracte: 30.04.2016

Possibilitat de pròrroga: el contracte ha estat prorrogat per segona vegada per la JGL de 06.02.2015. No es pot tornar a prorrogar 

Possibilitat de modificació:

Tipus de contractació: obert multicriteri

Darrera actualització: 18.04.2017 | 12:48