Serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius i culturals

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015


2017-2019

Descripció del contracte: serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius, culturals, esportius i similars de Castellbisbal

Adjudicatari: COMSA Service Facility Management, SAU, amb CIF A60470127

Procediment: obert

Vigència del contracte:  dos anys de durada contractual

Import màxim72.600,00 euros, IVA inclòs, per dos anys de durada contractual

Possibilitat de pròrroga: Sí. El contracte serà prorrogable de mutu acord i de forma expressa per un any més

Aprovat en la Junta de Govern Local del 24 de maig de 2017


Veure les actes de les meses de contractació

 

2016-2017

Establiment d'una pròrroga del contracte per sis mesos

Termini de vigència del contracte :20.11.2016

Pròrroga aprovada en la Junta de Govern Local del 18.05.20162015-2016

Descripció del contracte: contractació de l’acord marc dels serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius, culturals, esportius i d'altres de Castellbisbal

Contractista: INELECTRIC 3000, SL

Import del contracte25.410 euros (IVA inclòs)

Data d'adjudicació del contracte: 15.05.2015

Data de finalització: 19.05.2016

Possibilitat de pròrroga: sí. Prorrogable sis mesos més

Possibilitat de modificació: sí

Tipus de contractació: negociat sense publicitat

Darrera actualització: 16.08.2017 | 09:25