Servei de reportatges fotogràfics

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015


2019-2019

Descripció del contracte: servei de fotografia sobre l’activitat municipal 2017-2019

Adjudicatari: Aleix Mateu Falguera, amb NIF 45637492H

Vigència del contracte: dos anys

Import del contracte: 

  • Oferta econòmica relativa a tots els actes inclosos al Calendari anual d’esdeveniments municipals 2017-2019: 28.000 euros, IVA exclòs.
  • Oferta econòmica relativa al preu/hora que es podran contractar de forma extraordinària durant el període de dos anys i que es podran exigir en horari festiu i/o nocturn: 40 euros/hora fins a un màxim de 120 hores.

El preu màxim corresponent a la suma dels dos conceptes és de 32.800,00 euros, IVA exclòs (39.688 euros, IVA inclòs).

Aprovat en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2017

 

2016-2017


Descripció del contracte: servei de fotografia dels actes municipals de Castellbisbal, per un any a partir de la data de la seva formalització

Contractista: Aleix Mateu Falguera 

Import del contracte: 19.844 euros, IVA inclòs. Aquest import inclou:

  • Actes inclosos en el calendari anual
  • Actes extraordinaris i que podran exigir-se en horari festiu i nocturn

A més, el contracte estableix un preu/hora per a actes extraordinaris de 40 €/hora (IVA exclòs) per un màxim de 60 hores anuals. Això representa un total de 2.400 € (IVA exclòs). Aquests imports únicament es faran efectius en cas que sigui necessari exigir els serveis extraordinaris.


Data d'adjudicació del contracte: 08.07.2015

Data de finalització del contracte: 2 de juliol de 2016

Possibilitat de pròrroga: prorrogable com a màxim pel període d’un any.

Pròrroga aprovada en la Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2016

Pròrroga en les mateixes condicions que el contracte original.

Vigència de la pròrroga: del 3.07.2016 al 02.07.2016.


Tipus de contracte: negociat sense publicitat


2015

Descripció del contracte: servei de fotografia per fer els reportatges fotogràfics dels actes inclosos al calendari d'activitats durant el trimestre abril-juny 2015.

Contractista: Aleix Mateu Falguera

Import total del contracte: 4.114 €, IVA inclòs. 

A més, s'estableix un preu/hora de 48,40 euros (IVA inclòs) per un màxim de 15 hores. Aquest import només es satisfarà en cas que l'Ajuntament reclami la realització de serveis que no estiguin inclosos en el calendari.

Data de vigència del contracte: del 03.04.2015 al 02.07.2015

Possibilitat de pròrroga: no

Tipus de contracte: contracte menorDescripció del contracte: servei de fotografia per fer els reportatges fotogràfics dels actes inclosos al calendari d'activitats durant els mesos febrer i març de 2015

Contractista: Aleix Mateu Falguera

Import total del contracte: 2.904 €, IVA inclòs.

Data de vigència del contracte: del 03.02.2015 al 02.04.2015

Possibilitat de pròrroga: no

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 17.07.2017 | 14:07