Acta de la Junta de Govern Local del 4 de juny de 2019

ORDRE DEL DIA:

Acord d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2020

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Potafocs de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AFA de l’Institut Escola Les Vinyes

Acord d’aprovació de la justificació parcial de la subvenció concedida a l’AMPA Escola Benviure

Acord d’aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb Diables de Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’Escola Benviure

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’Associació de veïns del carrer Santa Rita

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb el Club Patí Artístic Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb el Club de Futbol Veterans Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb el Club Patí Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb el Club Tennis Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb el Club d’Escacs Castellbisbal

Acord d’aprovació de la primera justificació  corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2019 de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per afrontar el pagament de lloguer d’habitatge

Acord d’aprovació de la liquidació del contracte i la devolució de la garantia dipositada per a la contractació dels serveis formatius no reglats d’atenció comunitària (Tallers de l’Esplai de la Plaça)

Acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres de millora i reparació de trams de voreres en el nucli i urbanitzacions de Castellbisbal

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d’informació geogràfica (SIG)

Acord d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de gestió i execució dels programes de xarxa de mediació per al lloguer social i altres relacionats amb el Departament d’Habitatge

Acord d’aprovació de la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia definitiva  dels serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals de Castellbisbal

Acord d’aprovació per ordenar el cessament de l’ús d’habitatge dut a terme a l’edificació auxiliar situada en la franja de separació de veïns d’una parcel·la

Acord d’aprovació de l’ordre d’enderroc d’obres

Acord d’aprovació de la concessió de llicència per a un espectacle públic i activitat recreativa musical denominat Vila Habana a la finca de Can Coromines

Acord d’aprovació de la concessió de llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable per a la instal·lació i funcionament d’un circ a la Plaça Folch i Torres

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l'AMPA Escola Els Arenys

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de les obres de reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol-Mollet confrontant amb el carrer Metal·lúrgia de Castellbisbal

Darrera actualització: 16.01.2020 | 16:59