Acta de la Junta de Govern Local del 4 d'octubre de 2019

ORDRE DEL DIA:

Acord per aprovar denegacions, justificacions i fer efectius ingressos relatius a la prestació social  de caràcter econòmic d’urgència social, per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada per assegurar la correcta execució del contracte de subministrament de 135 llicències Microsoft Office 2012

Acord per aprovar la millor oferta relació qualitat-preu en la contractació del servei de manteniment del maquinari i subministrament de les llicències d’ús del programari del subsistema de seguretat informàtica (Firewall)

Acord per aprovar l’expedient per a la contractació del servei de coworking o cotreball, el Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives

Acord per aprovar la segona i última pròrroga del LOT 1 (sector A) i del LOT 2 (sector B) dels contractes del servei de manteniment dels camins municipals de Castellbisbal

Acord per aprovar la revisió de la base imposable als efectes de la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per les obres d’enderroc d’edifici existent i construcció d’habitatge unifamiliar, garatge, piscina i gual

Acord per aprovar l’ordre d’enderroc de les obres d’un cobert al pati exterior de la nau del carrer Coure, 17, per no disposar de l’oportú títol habilitant

Acord per aprovar l’exclusió d’una oferta considerada inviable, l’establiment de  l’ordre de les empreses restants i la consideració de l’empresa licitadora del contracte del servei de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 15.10.2019 | 18:49