Acta del Ple municipal del 2 de desembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del dia 17 d'octubre de 2019 i de l'ordinària del dia 28 d'octubre de 2019

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 8 del vigent pressupost 2019

Acord per aprovar, inicialment, el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2020

Acord per aprovar, inicialment, la plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2020

Acord per aprovar l'encomanda de la gestió informatitzada del padó d'habitants a favor de la Diputació de Barcelona i el conveni de col·laboració

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal, per a la instal·lació de punts de recollida de persones en vehicles de veïns

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viudetat

Moció de l'Ajuntament de Castellbisbal per a la declaració de l'emergència climàtica

Moció de l'Ajuntament de Castellbisbal sobre el tribut metropolità de l'AMB

Moció presentada pel grup municipal ERC-AM Castellbisbal en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Moció d'urgència. Moció per la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones

Precs i preguntes

Darrera actualització: 31.01.2020 | 17:08