Acta del ple ordinari del 25 de gener de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2020.

Acord d'aprovació de la justificació de les assignacions econòmiques atorgades als grups municipals corresponent a l'any 2019.

Acord per aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics a establiments de comerç, serveis i restauració amb centre de treball obert al municipi de Castellbisbal afectats per les mesures preses per fer front a la COVID-19.

Acord per aprovar la modificació i aprovació del nou plec de prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives particulars corregits del servei de neteja, desinfecció i subministrament de material higiènic als edificis municipals, escoles i complex Illa Esportiva de Castellbisbal i anunciar de nou la nova licitació.

Acord per aprovar la consideració de les obres de construcció de mur de contenció de terres a la parcel·la del c. Bellesguard, 21, d'especial interès o utilitat municipal, als efectes d'aplicar les bonificacions del 95 % en les quotes de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques.

Acord per aprovar inicialment el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals del municipi de Castellbisbal per al període 2021-2016.

Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per donar suport al col·lectiu 8 mil motius

Moció presentada pels grups municipals ERC.AM Castellbisbal i PSC Castellbisbal per a la distribució de vals de 20 euros per ajudar al comerç local i a les famílies de la vila.

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.

Moció d'urgència. Moció de suport al conseller Bernat Solé acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre.

Darrera actualització: 08.04.2021 | 11:39