Preu públic per a l'ús d'instal·lacions esportives municipals

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:00

Ordenança fiscal número 14
Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis relatius a l'ús d'instal·lacions esportives municipals

Ordenança aprovada provisionalment per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

Preus púbics vigents aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 30 d'octubre de 2020

Darrera actualització: 23.08.2021 | 12:50