Preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 10:55

Ordenança fiscal número 15
Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Ordenança aprovada provisionalment per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

Preus púbics vigents aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 5 de desembre de 2018

Preus públics per a les sessions que s'hagin de celebrar de manera telemàtica. Vigents a partir de l'1 de març de 2021

Darrera actualització: 11.03.2021 | 14:05