Ajuts especials adreçats a la població de Castellbisbal

Persones beneficiàries que podran recuperar el 40 % de la quota del TM del 2020

  • Totes les persones propietàries d’habitatges, trasters i/o aparcaments amb clau d’ús V, A i/o M assignada pel Cadastre, sempre que hagi estat efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació.
  • Totes les persones propietàries de locals amb un ús comercial assignat pel Cadastre (clau C), sempre que tinguin una superfície inferior a 150 m2 i s’hagi efectuat el pagament en el període voluntari de recaptació.

Presentació de sol·licituds

Per via telemàtica , mitjançant el portal web www.ajutstributs.amb.cat.

Caldrà emplenar el formulari del web que es desplegarà a l’acollir-se als ajuts de situacions especials i disposar de l’ IDCAT Mòbil o certificat digital .

IMPORTANT! Cal emplenar el formulari de la situació 2 per a immobles amb Clau d’ús “V”, “A” i “M” i el de la situació 3 per a immobles amb Clau d’ús “C”, és a dir, locals d'ús comercial.

Termini de presentació

De l’1 de juny al 13 de juliol de 2021.

Documentació que cal aportar

  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE de la persona sol·licitant, que haurà de coincidir amb la persona titular del tribut corresponent.
  • Document on consti el titular i el número de compte corrent on s’ingressarà l’ajut (rebut d’un servei, certificat bancari de titularitat, etc.)

Dades necessàries per fer la tramitació (cal saber-les a l'hora d'omplir el formulari de sol·licitud)

  • Referència cadastral del bé immoble (podeu consultar-la al rebut de l’IBI).
  • Titular i compte IBAN on s’ha d’efectuar l’ingrés de la subvenció (la persona sol·licitant ha de ser la titular del compte).
  • Import pagat del TM corresponent a l’any 2020.
  • En el cas de les persones propietàries de locals amb ús comercial, cal especificar la superfície del local en metres quadrats.

Vídeo explicatiu de l'AMB on s'ensenya, pas a pas , com fer la tramitació dels ajuts.

Darrera actualització: 07.06.2021 | 11:26
Darrera actualització: 07.06.2021 | 11:26