Canvi de titularitat d'una comunicació prèvia d'obertura

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 13:15

Aquest tràmit permet comunicar a l'ajuntament el canvi de titularitat de les activitats econòmiques de baix risc (comunicacions prèvies d’obertura) d’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Segons aquesta llei, les activitats econòmiques innòcues requereixen d’una nova declaració responsable .

En defecte de comunicació el titular nou i l'antic són responsables solidaris del compliment de les obligacions derivades de l'exercici de les activitats.

Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles, mitjançant una comunicació a l’Ajuntament, en la qual s'acrediti la subrogació dels nous titulars en els drets i deures derivats de la llicència o la comunicació prèvia i ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Quan es pot demanar? 

Durant tot l'any. La comunicació del canvi de titularitat ha de tramitar-se en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titularitat de l'activitat.

Servei responsable de la tramitació

Indústria i Activitats

Quin cost té?

Gratuït

Quan es pot tramitar?

Durant tot l'any. La comunicació ha d'ésser efectuada en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titularitat.

Quin cost té?

El que estableixi l’ordenança fiscal

Quan es dona resposta?

El termini de resolució és d'un mes, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Transcorregut el termini d'un mes a comptar de la data de comunicació sense que l'Ajuntament hagi notificat la no procedència de la transmissió, aquesta es considerarà plenament eficaç.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir els requisits següents:

 • No es poden transmetre les llicències, ni els efectes de les comunicacions prèvies, quan siguin objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.
 • No es poden transmetre les llicències, ni els efectes de les comunicacions prèvies, quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la validesa de la comunicació prèvia.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de canvi de titularitat d'una comunicació prèvia d'obertura

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Dades identificatives de les persones interessades

  DNI/NIE del titular actual i la persona a qui es transmet l'activitat

 • Justificació de disposar de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions

  Només en el cas que hi hagi persones actuant com a representants legals

 • Document en què es materialitza la transmissió

  Independentment de si es tracta d'un document públic o privat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 13:15