Convocatòria de beques de recerca de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal

Dilluns, 1 d'agost de 2022 a les 08:00

Convocatòria per a l’atorgament de fins a dues (2) beques de recerca destinades a finançar projectes d’investigació inèdits sobre la vila i terme municipal de Castellbisbal en els camps cultural, històric, artístic, social, econòmic, urbanístic, científic, etc., amb un abast cronològic des de l'antiguitat tardana fins a finals del segle XX.

Qui ho pot sol·licitar:

Podrà sol·licitar una beca qualsevol persona física que estigui duent a terme estudis superiors, o amb aquests estudis superiors finalitzats, tant de forma individual com en grup o equip de treball que desitgi realitzar un treball de recerca sobre Castellbisbal.

Ajut:

Cada un dels ajuts consistiran en:

  • Ajut econòmic de 4.000 euros.
  • La publicació i distribució per part de l’Ajuntament de Castellbisbal de l’estudi corresponent en format llibre en suport paper i electrònic. No tindrà cap mena de cost pel beneficiari de cada ajut.
  • El lliurament gratuït al beneficiari de 25 exemplars del llibre editat en paper.
  • El lliurament gratuït de 10 exemplars a altres persones que hagin participat de forma desinteressada en l’edició.
  • L’enviament del llibre per part de l’Ajuntament de Castellbisbal, sense cost pel beneficiari, a arxius, centres de recerca, universitats i biblioteques proposades per l’Ajuntament i la persona beneficiària.

Quan es pot Sol·licitar:

Del 27 de juliol de 2022 a l’11 de novembre de 2022, a les 23.59 hores

Cost:

Tràmit gratuït

Normativa bàsica d'aplicació:

Bases Reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de juny de 2022. Són consultables des d'aquesta adreça.

Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2022

Servei responsable:

Servei d’Arxiu i Gestió Documental – Arxiu Municipal de Castellbisbal

Cal aportar:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Projecte d’investigació. Haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l'interès científic, la metodologia, les fonts documentals, bibliogràfiques o altres fons que s'utilitzaran, i el calendari del projecte d’investigació. Aquest projecte tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu.
  • Currículum vitae del peticionari, o membres de l’equip de recerca, amb la indicació de la titulació, estudis superiors que estigui duent a terme o hagi finalitzat, i altres mèrits que es vulgui al·legar (publicacions, participació en seminaris i cursos...

Més informació:

Consulteu els estudis prèviament premiats i publicats aquí.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 01.08.2022 | 14:03