Certificat d'antiguitat i legalitat

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:00

Aquest tràmit permet obtenir un certificat emès per l’Ajuntament on s’indica l'antiguitat i legalitat d’una construcció, que acredita que la construcció no té cap expedient sancionador i que el que està construït s’ajusta a la normativa i als projectes aprovats per l’Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Segons ordenances municipals

Termini de resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud
  • Identificació de la finca (plànol d’emplaçament, rebut d'IBI, etc).

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Podeu presentar la documentació anteriorment relacionada a l'OAC de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 09:22