Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Divendres, 5 de juny de 2020 a les 08:55

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

Quan es pot tramitar?

En qualsevol moment

Servei responsable de la tramitació

Departament de Consum

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé una persona en la seva representació, degudament autoritzada i acreditada.

Quin procés s'ha de seguir?

La persona consumidora ha de reclamar demanant un full oficial de reclamació/denúncia en el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita. Un cop emplenades les dades, cal que s’adjuntin tots els documents rellevants relacionats amb la denúncia o reclamació efectuada (factures, tiquets, pressupostos, contractes, etc..), i també les proves que es puguin aportar (informes pericials, fotos, publicitat,...).

Si es tracta d’un servei bàsic, trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client.

En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador (p.ex: un número de referència de la reclamació), de la presentació de qualssevol mena de queixa o reclamació que afecti al funcionament normal de les relacions de consum.

El més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’1 MES des que s’ha presentat la queixa o reclamació, l’establiment o empresa ha de donar resposta al seu client.

Si no rep una resposta satisfactòria en el termini d’1 MES, la persona consumidora pot presentar una reclamació/denúncia a:

 • l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del seu municipi
 • També podeu fer arribar la vostra reclamació, degudament signada a l’adreça de correu electrònic salutpublicaiconsum@castellbisbal.cat (en aquest cas, cal que el document estigui escanejat i s’adjuntin tots els documents que indiqueu en el full de reclamacions)
 • Les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no tenen accés a cap OMIC
 • Per correu postal o personalment mitjançant aquest model
 • O bé a través de la web www.consum.cat emplenant el formulari

En aquest model, ha de quedar molt clara la data en què es va presentar la reclamació a l'empresa corresponent i la resposta a la mateixa.

Cal aportar:

 • Pel que fa a les queixes i reclamacions:

  Cal la presentació prèvia de la queixa o reclamació a l’empresari.
  Si la persona consumidora no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes des que l’empresari n’ha tingut coneixement de la formulació, pot trametre el full oficial degudament emplenat a la OMIC Castellbisbal, juntament amb fotocòpies de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

 • Pel que fa a les denúncies:

  La persona consumidora l’ha de remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que escaiguin, al Servei Públic de Consum OMIC Castellbisbal
  En el cas que es tracti d’una denúncia en relació amb una activitat professional subjecta al règim de col·legiació, la persona consumidora la pot remetre, juntament amb la documentació i els elements de prova que s’escaiguin, al col·legi professional en el qual estigui col·legiat l’empresari.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 21.07.2020 | 11:10