Al·legacions

Dimecres, 1 d'octubre de 2014 a les 09:16

Aquest tràmit permet a les persones interessades presentar al·legacions i aportar documents o altres elements de judici en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. Així mateix podran presentar al·legacions durant el tràmit d'audiència que s'ha de dur a terme un cop instruït el procediment i immediatament abans de la redacció de la proposta de resolució. 

Els interessats podran al·legar els defectes de tramitació i, especialment, els que suposin paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats abans de la resolució definitiva de l'assumpte. Aquest tràmit també permet a qualsevol persona presentar al·legacions i documents durant els tràmits d'informació pública i veïnal que s'hagin de dur a terme en els procediments en què així ho estableixi la seva normativa reguladora o quan l'òrgan competent per a la resolució ho acordi perquè la naturalesa del procediment ho aconselli.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

En el cas de presentar al·legacions, aportar documents o altres elements de judici, es pot realitzar en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. Tanmateix, cal tenir en compte que en tot moment podran els interessats al·legar els defectes de tramitació i, especialment, els que suposin paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats abans de la resolució definitiva de l'assumpte.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

En el cas de les al·legacions, no es contempla un termini preestablert, sinó que la documentació presentada s'inclourà a l'expedient per a la seva revisió i posterior resolució.

Transcorregut el termini sense que recaigui resolució, es podrà entendre desestimat el recurs, excepte en el supòsit previst en l'article 43.2 segon paràgraf, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada

    DNI/NIE o bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Documentació a que vulgueu adjuntar a l'al·legació

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 06.03.2019 | 14:55