Llicència d'ocupació de la via pública per contenidors i sacs de runa

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:10

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública per a contenidors de runa, ja siguin sacs o contenidors metàl·lics.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons l'Ordenança Fiscal número 17

Termini de resposta:

El termini legal de resolució és de sis mesos a partir de la data d'incoació de l'expedient.

Normativa bàsica d'aplicació:

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà

Cal aportar:

  • No cal aportar documentació.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 29.11.2021 | 12:59