Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions, casetes i circs

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb casetes, atraccions i circ.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 16

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:
Circs: Requisits 1, 2, 3, 4 i 5.
Casetes d'atraccions i d'alimentació: Requisits 6, 7, 8 i 9.

1. Cal tenir tota la documentació del circ en regla.
2. L'interessat/da es farà càrrec de les escomeses d'aigua i electricitat, demanat a les companyies pertinents, si s'escau, el servei. No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.
3. En cas que hi hagi animals, aquests romandran durant tota l'estada del circ tancats en gàbies de seguretat. El bestiar haurà de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infecto-contagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya
4. La neteja de l'espai exterior i ubicació, quan marxin, anirà a càrrec de l'interessat.
5. En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests s'hauran de treure al dia següent de l'última actuació.
6. L'esmentada autorització, cal entendre-la a precari, no comportant cap altre atribució o permís i d'altra banda, sense cap dret a indemnització o rescabalament per part de l'interessat
7. En tot moment, caldrà tenir resoltes les condicions higiènico-sanitàries de l'establiment i el seu perímetre exterior, prohibint-se expressament l'abocament o emissió a l'exterior, de manera incontrolada, de tota mena de residus sòlids o líquids, aigües brutes, pols, olors, bafs i d'altres agents físics, que puguin produir molèsties als vianants, propietats veïnes i l'entorn
8. Prendre les mesures adients per evitar lesions a les propietats veïnes, instal·lacions aèries o soterrades i garantir la seguretat i lliure circulació a la via pública
9. Donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI/NIE o NIF o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Plànol d'emplaçament


 • Assegurança de responsabilitat civil


 • Butlletins de les instal·lacions elèctriques


 • Certificat fet per un enginyer/a sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat


 • Memòria descriptiva de l'activitat

  En el cas que intervinguin animals com a part de l'espectacle, s'haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l'espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.

  En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.

 • Certificat de manipulació d'aliments
 • Documentació relacionada específicament en el "Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives" (D112/2010 de 31/8).

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.10.2015 | 12:58