Comunicació de les fases d'execució d'una obra, sol·licitud d'inspecció i ocupació

Dimarts, 13 de gener de 2015 a les 17:42

Aquest tràmit consisteix en la comunicació a l'Ajuntament de les diferents fases d'execució de les obres per part del titular d'una llicència d'obres que ho requereixi.

A nivell general, les fases d'execució d'una obra són:

 • Comunicació del replanteig de murs i pilars (primera inspecció)
 • Comunicació de l'acabament de la coberta d'aigües (segona inspecció).
 • Comunicació de l'acabament de les obres (tercera i última inspecció).
 
Quan es pot demanar?
Durant tot l'any.
 
La comunicació de l'acabament de la 1a o la 2a fase s'ha de presentar amb 5 dies d'antelació a la data prevista per a l'acabament.
La comunicació de l'acabament de les obres s'ha de presentar en el termini màxim de 15 dies des de la conclusió.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud on cal fer constar telèfon de contacte per concertar la visita d'inspecció


 • Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres

  Visat pel corresponent Col·legi Oficial. Ha d'acreditar la data de finalització, que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i les modificacions autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades. En el certificat final d'obra:

  a) El director/a de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les mateixes i controlat quantitativament i qualitativa la construcció i la qualitat d'allò edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció.

  b) El director/a de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, estant aquest en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d'ús i manteniment.

 • Còpia de la Declaració d'alteració de béns immobles de naturalesa urbana (902N)

  Si escau.

 • Plànols "as built"

  Que recullin les modificacions de detall introduïdes durant l'execució de les obres.

 • Justificació de la correcta destinació dels residus generats amb motiu de les obres.
 • Justificant de la carta de pagament de la fiança

  i full de transferència bancària.

 • Certificat de tramitació del Projecte de telecomunicacions

  Per a edificis plurifamiliars

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 20.10.2015 | 12:23