Comunicació del control inicial o periòdic

 • Aquest tràmit permet comunicar a l'ajuntament el resultat dels actes de control següents:
 • Acte de control inicial o els controls periòdics de caràcter ambiental de les activitats incloses als annexos II i IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Acte de control inicial o els controls periòdics dels establiments oberts al públic inclosos al catàleg del Decret 112/2010, del 21 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, subjectes a llicència.
 • Actes de control periòdics dels establiments oberts al públic inclosos al catàleg del Decret 112/2010, subjectes a comunicació prèvia.
 
Quan es pot demanar?
Durant tot l'any.
 
En quin termini?
En el cas de la comunicació a l'Ajuntament del control inicial, que verifica el compliment de les condicions de l'autorització o llicència, l'acta i l'informe de control han de ser presentats en el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del control i habiliten per a l'exercici de l'activitat.

En el cas de la comunicació a l'Ajuntament dels controls periòdics, normalment és l'Administració o l'empresa acreditada que realitza els controls que ha de presentar-los a l'Ajuntament (així com als altres òrgans competents que corresponguin) d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental, en el termini d'un mes des de la realització del control.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels

Quan es dóna resposta:

En el cas del control periòdic dels establiments subjectes a llicència o autorització, en el termini màxim d'un mes des de la data de l'acta de control, els serveis d'inspecció de l'Administració o entitat col·laboradora de l'Administració han de fer les analítiques necessàries i elaborar el seu informe de control periòdic, que han d'enviar a la persona titular de l'establiment i, juntament amb l'acta de l'actuació de control, a l'òrgan que va atorgar la llicència o l'autorització. L'òrgan competent per autoritzar l'establiment ha d'enviar una còpia de l'acta i de l'informe de control a:

- L'òrgan competent en matèria de prevenció i control ambiental, d'acord amb la normativa de prevenció i control ambiental.
- L'ajuntament, si es tracta d'un establiment de règim especial autoritzat per la Generalitat.
- La direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, si es tracta d'un establiment de règim especial autoritzat per l'ajuntament.

Aquests òrgans disposen del termini d'un mes a comptar a partir de la notificació per avaluar l'informe de control, en l'àmbit de les seves competències, i enviar la seva valoració a l'òrgan competent per autoritzar l'establiment.

Dins del mes següent a la recepció de les valoracions previstes en l'apartat anterior, o de transcórrer el termini per emetre-les, l'òrgan competent per atorgar la llicència o autorització ha de dictar la resolució que procedeixi.

En el cas del control periòdic dels establiments subjectes a comunicació prèvia, una vegada efectuada l'actuació de control, els serveis administratius d'inspecció o l'entitat col·laboradora que realitzen el control han d'estendre un acta per triplicat, de la qual han de lliurar una còpia a la persona titular i a l'ajuntament. En cas que s'hagin pres mostres, les anàlisis corresponents es lliuraran, en el termini d'un mes, als òrgans competents de l'ajuntament i a la persona titular de l'empresa. Dins del mes següent a la recepció de l'acta i, si escau, dels resultats de les anàlisis, l'ajuntament adoptarà les mesures que corresponguin.


Efectes del silenci administratiu
En el cas del control periòdic dels establiments subjectes a llicència o autorització, si no s'ha comunicat cap resolució a la persona titular de l'establiment dins dels quatre esos següents a la data de l'acta de control, s'entén que el control és favorable.

En el cas del control periòdic dels establiments subjectes a comunicació prèvia, si en els dos mesos següents a l'acta de control l'Ajuntament no ha notificat cap resolució a la persona titular, s'entén que el control és favorable.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Acta i informe de control inicial o de control periòdic que es vol presentar a l'Ajuntament.
 • Llicència, autorització o comunicació prèvia sobre la qual refereix el control.
 • Altra documentació

  Que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 13.01.2015 | 18:01