Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions

Aquest tràmit permet la comunicació prèvia a la primera ocupació o la utilització de les edificacions de nova construcció o bé aquelles que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació. La comunicació de primera utilització acredita que l’obra s’ajusta al projecte tècnic aprovat i s’empara en la llicència d’obres concedida.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 3 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) i Ordenança fiscal número 18 (Taxa per llicències urbanístiques)

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud (article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-).

El silenci administratiu serà positiu, llevat els casos en els quals manquin informes preceptius i vinculants d'altres administracions o d'aquells en els què es transfereixin al sol·licitant facultats contràries al planejament i la legislació urbanística. El termini resta interromput en els supòsits a què es refereix la legislació de procediment administratiu comú.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència urbanística

  Cal fer constar telèfon de contacte per concertar la visita d'inspecció

 • Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres

  Visat pel corresponent Col·legi Oficial, on s'acrediti la data de finalització, que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i les modificacions autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades. En el certificat final d'obra:

  a) El director/a de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les mateixes i controlat quantitativament i qualitativa la construcció i la qualitat d'allò edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció.

  b) El director/a de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, estant aquest en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d'ús i manteniment.

 • Còpia de la Declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (902N).
 • Plànols

  que recullin les modificacions de detall introduïdes durant l'execució de les obres.

 • Justificació de la correcta destinació dels residus generats amb motiu de les obres.
 • Justificant de la carta de pagament de la fiança i full de transferència bancària.
 • Certificat de tramitació del Projecte de telecomunicacions

  Per a edificis plurifamiliars

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 10.04.2018 | 14:05