Comunicació sanitària prèvia i declaració responsable dels establiments minoristes d'alimentació

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 09:50

Aquest tràmit permet presentar la declaració responsable en matèria sanitària per a les activitats que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o lliurament in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili.

Es restringeix a les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, de la producció de l'àmbit local i del transport urbà

Queden exceptuades les activitats que que subministrin a altres minoristes i superin els criteris de marginalitat i territorialitat (menys del 30% de la producció de l'establiment subministrada a minoristes d'un altre municipi) per tal de poder realitzar la inscripció en el registre sanitari municipal.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars d'establiments minoristes d'alimentació que subministrin en el municipi de Castellbisbal, i aquellesque subministrin menys del 30% de la seva producció a minoristes d'un altre municipi.

Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries dels establiments alimentaris, així com la relacionada amb la implementació dels autocontrols i prerequisits.

1. Presentar la comunicació corresponent al departament d'activitats de l'Ajuntament.
2. Presentar la declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris.

Quan es dona resposta?

Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Quin cost té?

La comunicació és gratuïta. La inspecció sanitària associada té el preu previst a l'Ordenança fiscal número 30

Departament responsable de la tramitació:

Departament de Sanitat i Salut Púbilca

 

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF)

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Full de Declaració Responsable

    Correctament emplenat, datat i signat pel titular de l'activitat.

Darrera actualització: 12.08.2020 | 09:55