Comunicació sanitària prèvia i declaració responsable dels establiments minoristes d'alimentació

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 10:44

Aquest tràmit permet presentar la declaració responsable en matèria sanitària per a les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, de la producció de l'àmbit local i del transport urbà, que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o lliurament in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, llevat dels que subministrin a altres minoristes i superin els criteris de marginalitat i territorialitat (menys del 30% de la producció de l'establiment subministrada a minoristes d'un altre municipi) per tal de poder realitzar la inscripció en el registre sanitari municipal.

 

"S'entén per comerç minorista de carns fresques i derivats, segons la normativa vigent:
a) Carnisseria: inclou únicament a la manipulació, preparació i presentació o emmagatzematge de carns i despulles fresques (refrigerats o congelats) en les diferents modalitats, sense elaboració pròpia de preparats de carn frescos o crus/adobats, productes carnis i altres productes d’origen animal.
b) Carnisseria-cansaladeria: inclou l’activitat de carnisseria i, a més, a l'elaboració en obrador annex o separat de la sala de venda, però tancat al públic, de preparats carnis frescos, crus/adobats, embotits de sang i salaons per a la comercialització únicament a dependències de venda pròpies i sucursals.
i c) Carnisseria-xarcuteria: inclou l’activitat de carnisseria i, a més, a l'elaboració en obrador annex o separat de la sala de venda, però tancat al públic, de preparats carnis frescos, crus/adobats, embotits de sang, salaons, així com productes d’origen animal i plats cuinats carnis, per a la comercialització únicament a dependències de venda pròpies i sucursals.

S'entén, segons la normativa vigent, que l'establiment d'elaboració i venda de menjars preparats inclou qualsevol elaboració culinària resultat de la preparació en cru o del cuinat o del precuinat, d’un o varis productes alimentaris d’origen animal o vegetal, amb o sense l’addicció d’altres substàncies, per tant, empreses que, al mateix local, elaboren, envasen, emmagatzemen, serveixen i venen menjars preparats directament al consumidor final.

D'aquesta manera, els tipus d'establiments objecte d'autorització serien els següents: cafeteria, bar, bar restaurant, restaurant, hotel o similars, menjars per emportar, establiment organitzador de celebracions i banquets, menjadors d’empresa, menjadors socials, hospital o clínica, centre de dia o residència de la gent gran, escola bressol, centre docent, residència infantil o juvenil, etc.

S'inclourien les activitats d'elaboració i servei de menjars al públic per al consum en el propi establiment, elaboració i venda de menjars directament al consumidor per emportar, repartiment o distribució de menjars a domicili, servei o venda de menjars que s’han elaborat en altres establiments (especificar el/s establiment/s d’origen dels menjars), esdeveniments temporals, etc.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

La comunicació és gratuïta. La inspecció sanitària associada té el preu previst a l'Ordenança fiscal número 30

Quan es dóna resposta:

Les persones interessades poden entendre estimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars d'establiments minoristes d'alimentació que subministrin en el municipi de Castellbisbal, i aquells en els que subministrin menys del 30% de la seva producció a minoristes d'un altre municipi.

Cal complir els requisits que estipula la normativa vigent en relació als espais, processos de treball i condicions higiènico-sanitàries dels establiments alimentaris, així com la relacionada amb la implementació dels autocontrols i prerequisits.

1. Presentar la comunicació corresponent al departament d'activitats de l'Ajuntament.
2. Presentar la declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris.

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF)

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Full de Declaració Responsable

    Correctament emplenat, datat i signat pel titular de l'activitat.

Darrera actualització: 20.10.2015 | 15:39