Informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge per al reagrupament familiar

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que emet el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya que acredita que la persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars, tant en els casos de reagrupament familiar, com per a la renovació de les autoritzacions de residència.

En tot cas, l’informe ha de fer referència als aspectes següents: títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l’habitatge, nombre de persones que l’habiten i condicions d’habitabilitat i equipament.

Recomanem sol·licitar aquest informe de manera prèvia a concertar cita amb l'Oficina d'Estrangers de la Delegació de Govern.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal d'emissió de l'informe és de quinze dies des de la sol·licitud, la qual, simultàniament i per mitjans telemàtics quan sigui possible, serà remesa per l'Ajuntament a l'autoritat competent per resoldre l'autorització de reagrupament (RD 557/2011, de 20-4).

En cas que la persona interessada no obtingui resposta en el termini de quinze dies, es podrà justificar la manca d'aquest document en el procediment de reagrupament, subsidiàriament, presentant a l'autoritat competent una acta notarial mixta de presència i manifestacions, fet que s'ha d'acreditar amb la còpia de la petició de l'informe realitzada a l'Ajuntament.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits següents:
1. Disposar d'una autorització per residir a Espanya durant un any i haver sol·licitat l'autorització per residir-hi, almenys, un any més.

2. Disposar d'un habitatge adequat al terme municipal que constitueixi la residència habitual de la persona sol·licitant, el qual compleix un mínim d'habitabilitat i disposa de subministrament d'electricitat i aigua corrent.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud.
 • Imprès oficial del Departament de Benestar Social i Família

  Degudament emplenat.

 • Original del Passaport vigent del reagrupant

  El funcionari municipal l'ha d'escanejar.

 • Original del NIE del reagrupant

  El funcionari municipal l'ha d'escanejar

 • Original dels NIE de les persones a les quals cal renovar l'autorització de residència.

  En el cas que l’informe d’adequació d’habitatge tingui per objecte la renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar.

 • Documentació que acredita que la persona sol·licitant ocupa l’habitatge

  Fotocòpia de l'escriptura, fotocòpia del contracte de lloguer o altre document que ho acrediti

Canals de tramitació: