Informe urbanístic dins el procediment d'intervenció ambiental d'una activitat

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:34

Aquest tràmit permet sol·licitar l'informe urbanístic que acredita la compatibilitat d'una activitat i l'establiment on es vol exercir amb el règim d'ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i suficiència dels serveis públics que exigeix l'activitat.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de:

 • 700 €: per auroritzacions ambientals
 • 400 €: per llicències ambientals
 • 90 €: per comunicacions ambientals

Quan es dona resposta?

El termini per resoldre la petició d'informe urbanístic és d'un mes, tret dels supòsits en què aquest s'hagi d'emetre en la comunicació prèvia, que el termini serà de vint dies.Transcorregut el termini de resolució sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableixi a la normativa vigent.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de l'informe urbanístic dins el procediment d'intervenció ambiental d'una activitat

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Memòria descriptiva de l’activitat

  Aquesta memòria ha d’explicar la naturalesa de l’activitat i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals (aigua incendis, aigua potable, electricitat baixa tensió, electricitat alta tensió, gas natural, telecomunicacions, evacuació d’aigües residuals i evacuació aigües pluvials).

 • Plànols que permetin una identificació indubtable de la finca i l’activitat

  Plànols d’ubicació, d’emplaçament i d’implantació en planta de l’activitat (ha de contenir les connexions de servei com ara l’escomesa aigua incendis, aigua potable, electricitat baixa tensió, electricitat alta tensió, gas natural, telecomunicacions, evacuació d’aigües residuals i evacuació aigües pluvials).

 • Documentació que exigeix la documentació d’accidents greus, si s’escau

  En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 27.04.2020 | 11:31