Llicència de parcel·lació urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística, que consisteix en una autorització per parcel·lar, segregar o agregar finques (dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície).

És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 18 - Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, podeu entendre desestimada la vostra sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de l'ajuntament de dictar resolució expressa.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud
 • Memòria, en la qual es descrigui la finca o la parcel·la

  Amb referència cadastral, el Pla que estableix les condicions de parcel·lació i on es justifiqui, tècnicament i jurídicament, l’operació de parcel·lació. Es descriuran també les parcel·les resultants de la parcel·lació, amb expressió de les seves mides, partions i altres circumstàncies necessàries per a la seva inscripció al Registre de la Propietat.

 • Document de conformitat dels propietaris afectats

  En els casos de permuta o de titulars diferents de la persona que formula la sol·licitud.

 • Plànol de situació i classificació del sòl

  A escala no inferior a 1:2000

 • Plànol de parcel·lació

  A escala 1:500, on es reflecteixin, gràficament, les dades contingudes a la memòria, tant pel que fa a la finca matriu, com als lots que en resultin (configuració, longituds de façana, situació en relació a vies públiques o particulars, etc).

Canals de tramitació: