Llicència d'enderroc o demolició total o parcial de construccions i edificacions

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 16:33

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per enderrocar totalment o parcialment construccions.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a les ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal número 3 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança fiscal número 18 - Taxa per llicències urbanístiques. A més, s'exigeix el dipòsit d'una fiança per garantir l

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud.
 • Projecte tècnic

  Visat i signat pel tècnic/a corresponent, fet en base a la cartografia municipal.

 • Fotografies de la construcció que es vol enderrocar.
 • Full d'assumeix visat del tècnic/a competent.
 • Full de nomenament del contractista.
 • Document que acrediti que el peticionari es compromet a reparar els mals que podria ocasionar

  en els béns de domini públic i a reposar els elements dels serveis que provisionalment s'hagin de retirar.

 • Estudi de gestió dels residus de la construcció i demolició.


 • Autorització a què fa referència la Llei d'Arrendaments Urbans

  En el cas que l'edifici estigui arrendat.

 • Si l'enderroc implica la tallada d'algun arbre d'edat superior a 20 anys, se n'haurà de justificar expressament la necessitat

  L'Ajuntament podrà autoritzar-la o denegar-la.

Canals de tramitació: