Llicència d'obertura i ús de centres de culte

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 16:16

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència municipal d'obertura de centres de culte de pública concurrència que, de manera permanent en el temps i amb caràcter principal, s'orientin a l'exercici col·lectiu d'activitats de culte, tant si aquestes es desenvolupen en edificis o locals de titularitat pública com privada. Queden exclosos de l'exigència d'obtenir l'esmentada llicència els edificis o locals de titularitat pública destinats habitualment a altres finalitats, que acullin actes puntuals o esporàdics d'exercici col·lectiu del culte.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

Quan es dóna resposta:

L'òrgan competent disposa de quatre mesos per emetre resolució i notificar les corresponents sol·licituds de llicència municipal d'obertura i d'ús de centres de culte, comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. A petició de les persones interessades, la notificació es podrà realitzar per mitjans telemàtics.

L'òrgan competent pot acordar motivadament, justificant-ne l'excepcionalitat, l'ampliació del termini indicat en l'apartat anterior, que no podrà ser superior a dos mesos. Aquest acord ha de ser notificat a les persones interessades. Prorrogat el termini, no és possible acordar una nova pròrroga.

(Art. 29.2 i 29.3 Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte).

L'exhauriment del termini màxim sense haver estat notificada la resolució, llevat que l'ajuntament acrediti l'intent de notificació, legitima a la persona interessada per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. En cas que el centre de culte es pretengui emplaçar en sòl de titularitat pública, el sentit del silenci serà negatiu. (Art. 29.4 Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits següents:

1. Els edificis i locals destinats a centres de culte han de comptar amb les mesures de seguretat mínimes a les persones usuàries, especificades en el Reglament de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

2. Els centres de culte han de complir les condicions mínimes de salubritat i accessibilitat (estanquitat i aïllament, ventilació i condicionament d'aire, serveis sanitaris, etc.), especificades en el Reglament de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

3. Els edificis i locals destinats a centre de culte han de disposar de les mesures d'aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a l'exterior, tant les que es puguin propagar per mitjans aeris com estructurals.

4. Acreditar la inscripció en el registre estatal d'entitats religioses, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 16/2009, del 22 de juliol.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent

  d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.

 • Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil

  abans de l'inici de les activitats del centre de culte.

 • Projecte que inclogui tant les determinacions urbanístiques com les tècniques necessàries.

  En el supòsit d'obres de nova planta o d'ampliació, reforma o rehabilitació d'edificacions o construccions preexistents. Si, d'acord amb la legislació, el projecte no és preceptiu, cal aportar un plànol de distribució interior de l'immoble i una memòria descriptiva de les activitats a realitzar.

 • Previsió de l'aforament que l'activitat o activitats pot comportar.
 • La designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon:93 772 02 25
Adreça electrònica: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns a divendres de 08.30 a 14.00
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.01.2015 | 16:26