Llicència d'obres de construcció i edificació de nova planta

Divendres, 2 d'agost de 2019 a les 11:01

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per obres de construcció i d’edificació de nova planta.

 1. Obres d’edificació de nova construcció tals com: edificis plurifamiliars, habitatges unifamiliars, naus industrials, etc.
 2. Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis (variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural), o tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici).
 3. Obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d’algun tipus de protecció (per exemple, Masies).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a les ordenaces fiscals següents: Ordenança fiscal número 3 d'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i l'Ordenança fiscal número 18 de Taxa per llicències urbanístiques. A més, l'Ordenança fiscal número 8.

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud (article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-).

Transcorregut el termini de 2 mesos sense resolució expressa ni notificació, podeu entendre desestimada la vostra sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de dictar resolució expressa.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud

  Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar aquest formulari. Es pot obtenir i omplir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina. En cas de fer la sol·licitud telemàticament, caldrà adjuntar el formulari emplenat a la instància que s'hagi entrat a registre

 • Projecte bàsic i d'execució

  Dos exemplars visats pel col·legi oficial corresponent

 • Full d'acceptació de direcció d'obres d'arquitecte

  Edificis us residencial

 • Full d'acceptació de direcció d'obres d'arquitecte tècnic

  Edificis ús residencial

 • Full d'assumeix de direcció d'obres d'enginyer

  Edificis ús industrial

 • Estudi de seguretat i salut
 • Full d'estadística d'edificació i habitatge
 • Programa de control de qualitat
 • Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició
 • Nomenament del constructor que farà les obres
 • Projecte de Telecomunicacions

  Redactat per enginyer de telecomunicacions i visat pel col·legi corresponent (edificis plurifamiliars).

 • Tramitar la corresponent autorització ambiental

  Aactivitats industrials, i també en relació amb l'aparcament comunitari de 5 o més places d'aparcament en edificis plurifamiliars.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 02.08.2019 | 11:01