Llicència municipal d'establiments de règim especial

Aquest tràmit permet a aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat en un establiment de règim especial, sol·licitar la corresponent llicència a l’Ajuntament. Són establiments oberts al públic de règim especial aquells establiments d'activitats musicals que estan subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, en els termes que es determinin per ordre del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 24 hores, previstes en aquest Reglament, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

D'acord amb l'article 39 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, els establiments de règim especial requereixen llicència municipal, amb informe vinculant previ de la Generalitat, en els municipis de més de 50.000 habitants, o autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat, en la resta de municipis. La Generalitat pot delegar aquesta competència als ajuntaments que així ho sol·licitin.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. 

En el cas de presentar un recurs extraordinari de revisió contra actes ferms en via administrativa podrà interposar-se en el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va esdevenir ferma, excepte en cas que s'interposi a causa de què en dictar-se la resolució s'hagués incorregut en error de fet, que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient, cas en el qual el recurs s'ha d'interposar en el termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada..

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és de 6 mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Transcorregut el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, si no s'ha notificat cap resolució, la persona interessada pot entendre desestimada la seva petició.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

A més de complir les condicions i els requisits de caràcter general exigits per als establiments oberts al públic, els de règim especial també han de complir els requisits següents:

1. Disposar del servei de vigilants de seguretat privada segons l'aforament autoritzat.
2. Disposar del personal de control d'accés segons l'aforament autoritzat.
3. Disposar dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Reglament 112/2010
4. No admetre l'entrada a persones menors de 18 anys.
5. Disposar d'un aparcament propi dimensionat al seu aforament autoritzat. Excepcionalment, la llicència o autorització pot eximir el compliment d'aquest requisit si l'estudi o memòria sobre mobilitat presentat acredita l'existència i l'ús de serveis de transport col·lectiu i la suficiència de places d'aparcament en la proximitat de l'establiment.
6. Que no hi hagi persones residents en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot reduir aquest radi a 200 metres si el projecte acredita l'existència de mesures d'aïllament acústic suficients per garantir que no es produiran molèsties a les persones que resideixen a la proximitat de l'establiment.
7. Que no hi hagi centres educatius, biblioteques, centres esportius ni centres de culte en un radi de 500 metres a l'entorn de l'establiment. Excepcionalment, la llicència o l'autorització pot eximir del compliment d'aquest requisit si garanteix que el local roman tancat des d'una hora abans de l'obertura i fins a una hora després de la clausura i durant l'horari lectiu o d'ús dels serveis esmentats.
8. Que s'acrediti mitjançant un apartat específic del projecte que l'establiment de règim especial, atès el seu horari i el dels desplaçaments que ha de provocar i el volum d'aquests, no ha d'interferir en l'activitat econòmica i social de la zona afectada.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Projecte tècnic

  Amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

 • Memòria de seguretat

  Pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, si s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior.

 • Declaració responsable

  de la persona titular o organitzadora, si s'escau, on faci constar el compromís de contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.

 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions

  i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

 • Acreditació de la persona que assumeix la responsabilitat tècnica

  Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada.

 • sol·licitud de llicència urbanística

  si s'escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística.

 • Declaració tributària d'alta de la taxa pel servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.10.2015 | 15:38