Llicència per a la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats

Aquest tràmit permet demanar la llicència urbanística per a talar masses arbòries, vegetació arbustiva o arbres aïllats, amb l'excepció de:

 • treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar quan es tracti dels jardins complementaris de l'edificació de parcel·la
 • arbres i arbustos en sòl urbà.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 18 - Taxa per llicències urbanístiques A més, s'exigeix el dipòsit d'una fiança per garantir la correcta destinació dels residus, d'acord amb el D. 89/2010, de 29-6 (DOGC 06.07.10)

Quan es dóna resposta:

El termini legal és d'un mes, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Transcorregut el termini d'un mes (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud.

  Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar aquest formulari. Es pot obtenir i omplir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina. En cas de fer la sol·licitud telemàticament, caldrà adjuntar el formulari emplenat a la instància que s'hagi entrat a registre.

 • Memòria justificativa de la necessitat de la tala
 • Plànol d’emplaçament de la parcel·la
 • Plànol de l'ubicació dels arbres

  o de la vegetació a tallar a la parcel·la

 • Documentació de gestió de residus vegetals

  Ús propi, deixalleria o sistema de gestió de l'empresa contractada.

 • Pressupost desglossat
 • Fotografia de l’estat actual de l'arbre o arbres a tallar

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 11.04.2018 | 08:19