Llicència per als moviments de terra i per a les obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sòl

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per efectuar qualsevol moviment de terres que representi una alteració substancial de la topografia existent.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud (article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-).

Transcorregut el termini de 2 mesos sense resolució expressa ni notificació, podeu entendre desestimada la vostra sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de dictar resolució expressa.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud
 • Plànol d'emplaçament

  A escala 1:1000

 • Plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les

  A escala no menor d'1:500, amb indicació de les cotes d'altimetria, les cotes longitudinals, les edificacions i l'arbrat existent, i la situació en planta i secció de les finques o construccions veïnes que en podrien resultar afectades.

 • Memòria tècnica

  On s'especifiqui el programa i les característiques dels treballs que s'han d'efectuar i tots els mitjans auxiliars que hom consideri convenients per a la seguretat d'aquestes obres.

 • Full d'assumeix del tècnic/a director de les obres.

Canals de tramitació: