Llicència provisional d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives i d'establiments de règim especial

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 18:49

Aquest tràmit permet a aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat en establiments fixos oberts al públic, espectacles públics i activitats
recreatives i d'establiments de règim especial, tramitar la llicència provisional quan es compleixin els requisits següents:

  1. Que l'acta de control inicial, malgrat ser desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no suposen risc per a la seguretat de les persones i béns, ni molèsties per a les persones que viuen en la seva proximitat, i així s'acrediti en l'expedient.
  2. Que l'acta de control inicial acrediti que l'eventual llicència o autorització provisional no infringeix la normativa ambiental ni una altra normativa sectorial que incideixi en l'establiment.
  3. Que es compleixin els altres requisits que, si escau, estableixi l'òrgan competent per atorgar l'autorització o la llicència.
  4. Que la persona titular de l'establiment hagi dipositat la fiança que assenyali el mateix òrgan atorgant.

La llicència o autorització provisional té una vigència màxima de 9 mesos.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Sempre abans de començar l'activitat.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscal número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és de 3 mesos des de la seva sol·licitud sense haver estat resolta expressament la llicència o l'autorització provisional, la persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.

Una vegada passats tres mesos des de la seva sol·licitud sense haver estat resolta expressament la llicència o l'autorització provisional, la persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Dades de l'expedient de llicència ambiental referit
  • Documentació que acredita l'esmena de deficiències detectades en l'acta de control inicial

Canals de tramitació:

  • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.10.2015 | 15:37