Declaració responsable d'obertura d'activitats sense incidència ambiental, però amb risc d'incendi

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques que es disposin a exercir una activitat sense incidència ambiental però amb risc d'incendir, comunicar-ho a l'Ajuntament si així ho estableix una ordenança municipal.

La comunicació s'ha de presentar, si és el cas, un cop s'han dut a terme les obres que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística o la comunicació d'obres.

Cal complir els requisits següents:

 1. En cas que el local on es vol exercir l'activitat se situï en algun àmbit o zona protegit caldrà que verifiqueu que l'activitat projectada és compatible amb el planejament urbanístic.
 2. Cal disposar de la documentació que justifiqui el compliment dels requeriments aplicables en funció de l'activitat comunicada.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Sempre abans de començar l'activitat.

Quin cost té:

El previst a l'Ordnança fiscal número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i

Quan es dóna resposta:

L'activitat pot iniciar-se des del moment en què es presenta la comunicació davant l'administració.

Transcorregut el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, en cas que l'administració no manifesti de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable segons article 97 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, al titular de les obres o de l'activitat als efectes següents:
- Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada
- Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament.

En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat suspèn el còmput del termini assenyalat en l'apartat 1.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autoritzacions de la persona que la representi, segons model normalitzat.

 • Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis

  En la comunicació prèvia de les activitats instal•lacions o establiments inclosos en els annexos 1 i 2 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, l’interessat haurà d’aportar el document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis que pot ser l’informe de la Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, o bé la còpia de la sol•licitud que posi de manifest que han transcorregut el termini de 2 dos mesos des que es va presentar i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis lliurat per una entitat col•laboradora de l’Administració habilitada.

 • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis

  En les activitats instal·lacions o establiments que, tot i no estar inclosos en els annexos 1 i 2 de la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, siguin susceptibles de generar risc o perill d’incendis (annex V de l’ordenança d’intervenció municipal ambiental i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis), l’interessat haurà d’acompanyar a la comunicació prèvia l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emès pels serveis tècnics municipals.

 • Certificacions o llicències específiques

  que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic

  Quan sigui procedent i si l'activitat provoca l’abocament d'aigües residuals, cal adjuntar la corresponent autorització d'abocaments.

 • Declaració responsable que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic

  En els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulgui utilitzar per un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.

 • Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances

  Si fos necessari. També altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat.

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat

  d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

 • Qüestionari tècnic segons model normalitzat

  Annex VI, Ordenança d’intervenció municipal ambiental i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

 • Autorització pertinent lliurada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

  En cas d’activitats obligades a obtenir llicència d’abocament d’aigües residuals d’acord amb el reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals caldrà adjuntar també l’autorització pertinent lliurada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Ajuntament de Castellbisbal

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Correu electrònic: bustia@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat
Horari:  
dilluns a divendres de 08.30 a 14.30 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.01.2015 | 12:08