Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament

Aquest tràmit permet obtenir el permís per construir un conducte que recull les aigües brutes o de pluja d'una casa des del peu del baixant i les porta a la claveguera pública o a un altre clavegueró longitudinal de propietat particular.

En el cas que l’usuari encarregui la construcció del clavegueró de connexió a la xarxa pública a un industrial diferent del prestador del Servei Municipal de Clavegueram, els treballs de connexió se sotmetran a la supervisió del Prestador del Servei Municipal (empresa Aigües de Castellbisbal SL, empresa mixta).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

El previst a les ordenances fiscals següents: 

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ordenança fiscal número 3)
 • Taxa per llicències urbanístiques (ordenança fiscal número 18)
 • A més, s'exigeix el dipòsit d'una fiança.

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, podeu entendre desestimada la vostra sol·licitud, sense perjudici de l'obligació de l'ajuntament de dictar resolució expressa.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud

  Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar aquest formulari. Es pot obtenir i omplir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina. En cas de fer la sol·licitud telemàticament, caldrà adjuntar el formulari emplenat a la instància que s'hagi entrat a registre

 • Documentació tècnica

  Memòria, croquis i pressupost. Per duplicat exemplar.

 • Full de nomenament del contractista
 • Full d'acceptació de residus

  Per part d'un abocador autoritzat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar el formulari emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l'Ajuntament, situat a l'avinguda de Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.3'0 hores).

Darrera actualització: 08.03.2019 | 13:59