Pròrroga de llicència d'obres

Divendres, 16 de gener de 2015 a les 11:52

Aquest tràmit permet obtenir l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Només és possible una pròrroga, tant del termini d'inici com del de finalització de les obres, per la meitat del termini de què es tracti. En el cas que s'hagin esgotat les pròrrogues, caldrà sol·licitar una nova llicència per les obres que manquin realitzar.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.

Cal complir els requisits següents:

  1. Que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable.
  2. S’ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència (silenci positiu), segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud
  • Certificat del tècnic de les obres expressant l'estat de les obres i indicant el percentatge d'obra executat

    Aconsellable

Canals de tramitació: