Sol·licitud de beca "Suport a l'estudiant"

Dimecres, 18 de maig de 2016 a les 17:35

Convocatòria oberta: del 13 de maig al 5 de juny de 2019

Tipus d'ajuts concedits

 • Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar
 • Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària
 • Altres ajuts escolars

Dotació pressupostària: 40.000 €

Beneficiaris 

Ajuts per a material escolar, sortides i/o activitats amb cost addicional
Alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria

Ajuts per a transport escolar
Alumnes d’educació infantil i primària

Requisits

 • Que els alumnes estiguin escolaritzats en qualsevol dels centres públics de Catalunya
 • Que els alumnes estiguin empadronats a Castellbisbal

Excepcionalment, poden estar escolaritzats en centres docents privats concertats, quan sigui per resolució expressa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, per als ajuts per al transport escolar no obligatori:

 • ser alumne dels centres educatius públics de Castellbisbal
 • residir a les urbanitzacions on el Consell Comarcal assigni el servei públic de transport escolar no obligatori
 • estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal
 • estar donat d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria 2019.

Cal aportar:

 • Declaració de Renda de l'exercici anterior (o el Certificat de Dades fiscals)

  De forma excepcional, declaració jurada d’ingressos

 • Certificació de la situació laboral: contracte o certificació d'atur

  De de totes les persones majors de 16 anys que convisquin al domicili.

 • Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de l'alumne

  O declaració jurada de pagament de lloguer si no es pot justificar documentalment

 • Altres ingressos

  Justificants de recepció de lloguers, subarrendaments, etc.

 • Dades dels membres computables de la unitat familiar de convivència

  NIF, NIE o passaport
  Llibre de família
  Volant de convivència
  Si és el cas, sentència de separació amb el corresponent conveni regulador i el darrer rebut del pagament o cobrament de la pensió d’aliments
  En el cas de demandes per impagament de la pensió d’aliments, la corresponent fotocòpia de la demanda

 • Certificat o informe mèdic de discapacitat o malaltia greu d'algun dels membres de la unitat familiar

  Si és el cas

 • Resolució administrativa que autoritza l'escolarització en un centre privat concertat

  Si és el cas.

 • Documentació acreditativa de l'acolliment d'un menor

  Si és el cas.

 • Carnet de família monoparental atorgat per la Generalitat de Catalunya

  Si és el cas.

 • Imprès de sol·licitud dels ajuts de material, sortides i activitats

 • Imprès de sol·licitud de les beques per al transport escolar

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal presentar les sol·licituds, juntament amb tota la documentació sol·licitada, a l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Can Margarit, de dilluns a divendres, de 08.00 a 14.30 hores i dimarts i dimecres, de 16.00 a 18.00 hores.

Darrera actualització: 10.05.2019 | 16:00