Acta de control inicial d'establiments no permanents desmuntables i d'espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Divendres, 26 de novembre de 2021 a les 15:46

Aquest tràmit permet sol·licitar l'acte de control inicial per als establiments oberts al públic de caràcter no permanent i desmuntables.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Inclòs en la taxa per la tramitació de la llicència; També s'aplica la taxa d'ocupació de la via pública

Termini de resposta:

Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud i, en tot cas, s'iniciaran abans del termini d'un mes a comptar des de la data en què el peticionari les hagi demanat a l'Ajuntament.
Transcorregut el termini d'un mes sense que s'hagin iniciat les actuacions de comprovació, el peticionari podrà optar perquè l'acta de control el dugui a terme una entitat col·laboradora de l'Administració.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Servei responsable:

Indústria i Activitats

Cal aportar:

  • En el moment del control, cal aportar els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques

    (corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament l'emplaçament per part del personal tècnic d'aquestes atraccions)

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 26.11.2021 | 15:17