Acte de control inicial o periòdic per activitats classificades

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:31

D’acord amb l’Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental i de Prevenció i Seguretat en matèria d’Incendi per les activitats subjectes a  llicència ambiental és una obligació del titular sol·licitar a l’Ajuntament que efectuí les oportunes visites de comprovació (control inicial i/o periòdic). Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament que dugui a terme l'acte de control inicial o els controls periòdics de caràcter ambiental de les activitats incloses als annexos II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

 • En el cas del control ambiental inicial, es realitza una vegada atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase d'engegada de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.
 • En el cas dels controls periòdics, aquests han d'efectuar-se cada sis anys, si no n'hi ha un altre de fixat a la llicència. Aquest termini es computa des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització o de la comunicació prèvia davant l'Administració o des de l'última acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de:

 • 100 €: per cada visita que excedeixi a la primera per llicència ambiental
 • 70 €: per cada visita que excedeixi a la primera per comunicació ambiental (per l'acte de control periòdic el cost és de 100 € per les llicències ambientals).

Quan es dona resposta?

Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud en funció de la disponibilitat del servei.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir, però, els requisits que corresponguin en funció del tipus d'activitat o espectacle d'acord amb la normativa vigent.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de l'acte de control d'activitats classificades

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Certificat del tècnic director de l’execució del projecte

  El document ha d'acreditar l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions
  al projecte autoritzat i a la normativa d’incendis, si escau

 • Document del tècnic director de l’execució del projecte

  El document ha d'indicar durant quan de temps es realitzarà el
  funcionament en proves i les actuacions que cal dur a terme durant aquest període de proves, si escau

 • Còpia de l’acta de control inicial i les actes de control periòdic,

  En cas que sigui necessari

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:31